Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente política está orientada a informar a todas as persoas que son usuarias das instalacións de Aena, así como os usuarios do noso web corporativo.

Cal é o obxecto deste documento?

O obxecto deste documento é informarte dos tratamentos dos teus datos persoais, de acordo coa normativa de protección de datos persoais, concretamente o Regulamento (UE) 679/2016 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD).

Quen é o responsable destes tratamentos?

Datos de contacto do Responsable do tratamento:
Aena SME, SA
Enderezo: Peonías, 12. 28042, Madrid.
CIF: A86212420
Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 28.806, folio 211, sección 8, folla M-518648.
Teléfono de contacto: (+34) 321 10 00
Datos de contacto do Delegado de Protección de datos:
dpd@aena.es

Que tipos de datos se tratan?

Os tipos de datos persoais teus que tratamos son os seguintes:

 • Datos identificativos, de contacto, imaxe e voz (gravacións telefónicas).
 • Datos económicos (medios de pagamento).
 • Datos de saúde (en caso de recibires atención médica, PMR).
 • Datos do teu vehículo (para xestión do aparcadoiro).
 • Datos do teu voo.
 • Datos de circunstancias sociais (tarxetas de fidelización con compañías, datos da túa queixa ou reclamación).

Para que tratamos os teus datos persoais?

Os datos persoais que nos facilitaches ou nos vaias facilitar no momento de comezar a túa relación laboral con Aena SME, S.A., e aqueles que se poidan recoller ou xerar ao longo da devandita relación, serán tratados de xeito automatizado e non automatizado por Aena SME, S.A., para as finalidades que se detallan a continuación:

 • Videovixilancia para a seguridade das instalacións.
 • En caso de que teñas a categoría de autoridade, os teus datos trataranse para facilitarche asistencia e para a prestación de servizos a autoridades: xestión de visitas, xestión salas autoridades, rexistro e mantemento contactos institucionais.
 • Xestión de servizos prestados ao usuario: acceso e facturación servizos, usuarios de Salas VIP, usuarios de Aena Club Cliente, usuarios de Venta de Publicacións, servizo WIFI.
 • Envío de comunicacións comerciais, se é o caso.
 • Xestión de usuarios do aeroporto: visitas, consignas.
 • Xestión do servizo a Persoas con Mobilidade Reducida (PMR).
 • Se é o caso, gravacións das túas chamadas telefónicas a determinados teléfonos de Aena (operativas, investigación de incidentes e emerxencias).
 • Xestión do servizo de aparcadoiro: control de entrada e saída (tarxetas) e control de subscritores (se é o caso) e facturación do servizo.
 • Control e xestión do paso por filtros de seguridade dos pasaxeiros cara á zona de embarque e servizo VIP Fast Line (se é o caso).
 • Xestión e control da prestación de asistencia médica (en caso de ser atendido polo servizo médico aeroportuario).
 • Xestión, control e tramitación das reclamacións, queixas e denuncias remitidas a Aena (se é o caso).
 • Defensa xurídica e asesoramento en materia xurídica: nos casos nos que sexa parte dun expediente xurídico de Aena.
 • Xestión, control e tramitación dos exercicios de dereito en materia de protección (se é o caso).
 • Xestión de obxectos perdidos, en custodia e da transmisión patrimonial destes.
 • Fins estatísticos.
 • Rexistro de entrada/saída de documentación e arquivo desta (en caso de presentar ou ser parte na documentación).

Así mesmo, e respecto aos servizos ofrecidos polo web de Aena:

 • Respecto aos medios de Contacto facilitados a través do noso sitio web, a finalidade é atender as súas peticións de contacto, servizos, información, dúbidas, suxestións ou reclamacións, de calquera índole que nos poida facer chegar a través dos medios de contacto facilitados.
 • Respecto á sección Aena Emprego, a finalidade é xestionar as súas solicitudes de emprego e a información que nos facilite a través do noso sitio web, relacionada cos procesos de selección que se estean a levar a cabo dentro do Grupo Aena.
 • Respecto ao noso Club Cliente, a finalidade é informalo das vantaxes que pode obter por ser membro do Club, así como comunicarlle información precisa e actualizada referente a descontos, promocións, ofertas e vantaxes de servizos propios que Aena prové sobre Produtos VIP, Aparcadoiro, Voos e outros servizos propios da xestión aeroportuaria de Aena. De acordo cos Termos e Condicións xerais que regulan o servizo de Aena Club Cliente, o envío de comunicacións con información referente aos devanditos descontos, promocións, ofertas, novidades e vantaxes en servizos propios de Aena é un requisito necesario para a subscrición do contrato entre vostede, como membro e usuario rexistrado do Club, e Aena, e para ter acceso ás devanditas vantaxes. Polo tanto, a solicitude de baixa das devanditas comunicacións implicará a súa baixa como membro do Club, ao non o poder informar das vantaxes que resultan aplicables en cada momento aos servizos ofrecidos a través do Club. Se non desexa recibir estas comunicacións, poderá solicitar a súa baixa como membro do Club, en calquera momento, mediante as canles habilitadas para iso.

  Ao mesmo tempo, en relación co noso Club Cliente, e se vostede nos autoriza, a finalidade é enviarlle comunicacións comerciais e publicitarias por vía electrónica, como promocións e cupóns de desconto das tendas do Aeroporto de Aena ou de terceiros sobre os seguintes ámbitos ou sectores: automoción e alugueiro de vehículos, ocio, axencias de viaxes, turismo, transporte, compañías aéreas, restauración, sector téxtil, moda, beleza e cosmética, financeiro e asegurador, prensa e revistas, xogo e apostas (comunicacións de terceiros).

  Para o acceso a este servizo, Aena ofrece a posibilidade de descargar a aplicación móbil (APP) no dispositivo para proceder ao rexistro e xestión do servizo.

  No caso de que vostede habilitara os servizos de localización (opción de axuste do seu dispositivo), Aena recompilará a información sobre puntos de acceso wifi ou aquela relativa á súa latitude e lonxitude, co fin de que esta información nos axude a mostrar a súa localización para poder facilitarlle os nosos servizos.

  Os membros de Club Cliente poderán utilizar os seguintes servizos:

  1. Pagamento por móbil. Informámolo de que Aena almacenará os últimos catro díxitos da súa tarxeta de crédito para identificar a tarxeta empregada no pagamento do servizo contratado.

   No caso da utilización do servizo de Aparcadoiro, almacenarase o número de matrícula do seu coche co obxecto de establecer o período de tempo que utilizou os servizos de aparcamento e poder facturalos.

   En caso de que pague a través do seu dispositivo móbil o acceso a unha das Salas Vip xestionadas por Aena, recollerase o seu DNI para os efectos de identificación.

   No suposto de que o socio vincule o pagamento realizado a través da nosa aplicación móbil á súa condición de membro do “Club Cliente”, informámolo de que Aena tratará a información solicitada para realizar un perfil comercial como socio do “Club Cliente”, a segmentación dos clientes que forman parte do Club, o envío de ofertas comerciais personalizadas, así como a mellora da súa experiencia como usuario da nosa aplicación móbil.

  2. Pagamento por Matrícula. É un novo sistema de xestión e pagamento de estadías no aparcadoiro que ofrece Aena, servizo para o cal se tratarán os datos da matrícula do vehículo e os datos da tarxeta de crédito que o usuario facilitou no seu perfil de cliente do Club Aena.

   O servizo de Pagamento por Matrícula consiste na lectura e identificación da matrícula do vehículo á entrada e saída do aparcadoiro, polo que non será necesaria a emisión dun tícket para a entrada e saída. Unha vez que se accede ao aparcadoiro, o lector recoñecerá a súa matrícula rexistrada, que estará asociada ao usuario co servizo de Pagamento por Matrícula activado; deste xeito se lle abrirá automaticamente a barreira e poderá entrar e estacionar o seu vehículo. Este servizo só é apto para vehículos, polo que as motocicletas quedan excluídas de utilizar o sistema de Pagamento por Matrícula debido á complexidade de lectura destas matrículas.

   Para beneficiarse dos descontos do Club, deberá escanear a tarxeta de embarque de regreso para que se calcule o novo importe e se garde automaticamente.

 • Respecto á Venda de Publicacións, a finalidade é xestionar os pedidos que realice a través da Tenda de Publicacións. Ao mesmo tempo, e se vostede nos autoriza, informalo das vantaxes que pode obter, así como comunicarlle información do seu interese en relación cos servizos que Aena prové sobre Venda de Publicacións. Ao mesmo tempo, tamén desexa enviarlle comunicacións comerciais e publicitarias por vía electrónica, como promocións e cupóns de desconto en datas puntuais, como Día do Libro, Feira do Libro, Black Friday e outras.
 • Respecto á Reserva de Aparcadoiros de Aena, a finalidade é xestionar a reserva da praza de aparcadoiro que vostede realice a través do noso sitio web, así como comunicarlle información do seu interese. Ao mesmo tempo, e se vostede nos autoriza, enviarlle comunicacións comerciais e publicitarias por vía electrónica, como boletíns con información de interese para o pasaxeiro, promocións e cupóns de desconto das tendas do Aeroporto de Aena ou de terceiros sobre os seguintes ámbitos ou sectores: automoción e alugueiro de vehículos, ocio, axencias de viaxes, turismo, transporte, compañías aéreas, restauración, sector téxtil, moda, beleza e cosmética, financeiro e asegurador, prensa e revistas, xogo e apostas.
 • Respecto aos Servizos Vip dos aeroportos, a finalidade é xestionar as súas compras de acceso ás Salas Vip que vostede realice a través do noso sitio web, así como comunicarlle información do seu interese. Ao mesmo tempo, e se vostede nos autoriza, enviarlle comunicacións comerciais e publicitarias por vía electrónica, como boletíns con información de interese para o pasaxeiro, promocións e cupóns de desconto das tendas do Aeroporto de Aena ou de terceiros sobre os seguintes ámbitos ou sectores: automoción e alugueiro de vehículos, ocio, axencias de viaxes, turismo, transporte, compañías aéreas, restauración, sector téxtil, moda, beleza e cosmética, financeiro e asegurador, prensa e revistas, xogo e apostas.

  Os usuarios dos Servizos VIP, poderán utilizar, así mesmo, o Dereito de Acceso Prioritario —Fast Line—, tamén denominado “carril rápido” ou “de acceso preferente” a través do cal accederán de forma preferente ao control de seguridade dos filtros xa existentes. A finalidade do tratamento é xestionar a adquisición do dereito de acceso prioritario que realices a través do noso sitio web, así como comunicarche información do teu interese.

 • Respecto aos Servizos de PMR, informámolo de que os datos que nos facilite a través do formulario disposto para tal efecto no sitio web de Aena terán como finalidade xestionar o servizo que solicita de asistencia a persoas con mobilidade reducida, así como a realización dunha enquisa de satisfacción para a mellora do servizo.
 • Respecto ao Blog de Responsabilidade Corporativa, a finalidade é xestionar a subscrición para recibir información por correo electrónico sobre noticias do blog, boletín informativo ou newsletter, proxectos e iniciativas da área de Responsabilidade Social Corporativa de Aena.

En que se basea o tratamento dos teus datos?

Os teus datos persoais trátanse sobre as seguintes bases:

Obriga Legal:

 • Defensa xurídica e asesoramento en materia xurídica.
 • Xestión de Autoridades.
 • Control e xestión do paso por filtros de seguridade dos pasaxeiros cara á zona de embarque.
 • Xestión, control e tramitación dos exercicios de dereito en materia de protección.
 • Defensa xurídica e asesoramento en materia xurídica: Nos casos nos que sexa parte dun expediente xurídico de Aena.
 • Rexistro de entrada/saída de documentación e arquivo desta.

Interese Lexítimo e Interese Público:

 • Videovixilancia para a seguridade das instalacións.

Execución dun contrato:

 • Xestión de servizos prestados ao usuario.
 • Xestión de usuarios do aeroporto: consignas.
 • Xestión do servizo a Persoas con Mobilidade Reducida (PMR).
 • Gravacións das chamadas telefónicas a determinados teléfonos de Aena (operativas e investigación de incidentes).
 • Xestión do servizo de aparcadoiro: control de entrada e saída (tarxetas) e control de subscritores (se é o caso) e facturación do servizo.
 • Servizos VIP e Dereito de Acceso Prioritario —Fast Line—.

Interese vital:

 • Gravacións das chamadas telefónicas a determinados teléfonos de Aena (emerxencias).
 • Xestión e control da prestación de asistencia médica (en caso de ser atendido polo servizo médico aeroportuario e non estar en condicións de prestar o seu consentimento).

Consentimento expreso:

 • Envío de comunicacións comerciais.
 • Xestión de usuarios do aeroporto: visitas.
 • Xestión e control da prestación de asistencia médica (en caso de ser atendido polo servizo médico aeroportuario).
 • Xestión, control e tramitación das reclamacións, queixas e denuncias remitidas a Aena.
 • Xestión de obxectos perdidos, en custodia e da transmisión patrimonial destes.
 • Fins estatísticos.

Tes dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte a licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Durante canto tempo imos conservar os teus datos?

Os teus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que foron solicitados.

Posteriormente, conservaranse durante o tempo no que poidan xurdir reclamacións e responsabilidades derivadas do tratamento dos teus datos no seo da finalidade para a que foron recollidos.

A quen se comunican os teus datos?

As comunicacións previstas son as que se presentan seguidamente:

 • A entidades implicadas en procedementos administrativos e xudiciais (se é o caso)
 • Xulgados e tribunais (se é o caso).
 • A forzas e corpos de seguridade e autoridades aduaneiras (para cumprimento de obrigas legais).
 • Ao seu banco ou caixa para o pagamento polos servizos prestados.
 • Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA), para actuacións inspectoras.
 • Á súa compañía aérea, no momento do seu paso polos filtros de seguridade cara á súa porta de embarque.
 • A outras entidades implicadas na tramitación da súa reclamación ou queixa.
 • Así como ás persoas, entidades ou autoridades que puidesen requirilo por imperativo legal.

Que medidas de seguridade se garanten sobre os teus datos?

Aena SME, S.A., como responsable do tratamento, adoptará as medidas, de índole técnica e organizativa, necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais que se acheguen, para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Como podo exercitar os meus dereitos?

Calquera interesado ten dereito a obter confirmación sobre a existencia, ou non, dun tratamento dos seus datos persoais. Así mesmo, o Regulamento xeral de protección de datos estipula como dereitos do interesado:

 • Acceder aos seus datos.
 • Solicitar a rectificación ou supresión dos seus datos.
 • Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos.
 • A portabilidade dos seus datos.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos.

As súas peticións serán contestadas coa maior brevidade posible e, en todo caso, no prazo dun mes dende a recepción da súa solicitude. O devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes. Aena informará o interesado da prórroga dentro do primeiro mes dende a solicitude.

Para o exercicio dos dereitos recoñecidos, o interesado poderá poñerse en contacto a través do seguinte enderezo de correo electrónico ocpd@aena.es ou dirixindo un escrito a rúa Peonías, n.º 12, 28042-Madrid, así como a través do Portal de Servizos Telemáticos (https://serviciostelematicos.aena.es).

Como podo contactar co delegado de Protección de datos?

Para calquera dúbida relacionada con Protección de Datos, pode contactar co noso delegado de protección de datos mediante o correo electrónico: dpd@aena.es.

Así mesmo, tes dereito a presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos (AEPD) como autoridade de supervisión e control en materia de protección de datos no territorio español.